O KONFERENCJI | ABOUT THE CONFERENCE

[ENGLISH BELOW]

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Badań nad Faszyzmem „Jakie Antyfaszyzmy. Jak działać?” organizowanej w dniach 25-27 listopada 2020 roku przez Wydział Filozofii UW, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Koło Badań nad Nowym Autorytaryzmem UW.

Propozycje wystąpień proszę przesyłać do 6 listopada. Kontakt: kbna.uw@gmail.com. Więcej szczegółów poniżej.

Konferencja jest kontynuacją I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Badania nad faszyzmem”, która miała miejsce w listopadzie 2019 roku (LINK DO ARCHIWUM). Wtedy przedmiotem naszych dyskusji były korzenie, uwarunkowania, historie i najbardziej dotkliwe współczesne przejawy faszyzmu. W tym roku chcemy skupić się na antyfaszyzmach i dyskutować rozmaite stare czy dzisiejsze strategie oporu wobec faszyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem strategii feministycznych, antyrasizmu, jak w ruchu Black Lives Matter, organizacji romskich oraz innych grup mniejszościowych, a także problemu stosunku do państwa i przemocy, które postrzegamy jako najważniejsze obszary opozycji wobec nurtów faszystowskich na świecie.

Współcześnie najbardziej wyraziste próby oporu wobec biopolitycznych prób przywracania faszyzmu przychodzą ze strony kobiet, choć takie ruchy jak Black Lives Matter, europejskie sieci wsparcia dla uchodźczyń i uchodźców czy tradycyjne organizacje antyfaszystowskie również tworzą żywy, mocny front antyfaszyzmu. W teorii polityki, w filozofii, w studiach nad prawem, etnicznością, płcią, kulturą, rasą i tożsamościami płciowymi pojawił się szereg nowych koncepcji antyfaszyzmu. Chcemy przyjrzeć się antyfaszyzmowi również od tej teoretycznej strony, w związku z czym serdecznie zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli wszystkich dyscyplin humanistyki, nauk społecznych, prawnych, jak też badaczki oraz badaczy ruchów społecznych, a także aktywistów czy aktywistki.

Tematy, na które chciałybyśmy zwrócić szczególną uwagę, choć nie zamierzamy się do nich ograniczać, to między innymi: Feminizm jako antyfaszyzm; Państwo i przemoc; Przechwycenie demokratycznego państwa przeciw faszyzmowi?; Antyfaszystowskie populizmy?; Opór wobec państwa stanu wyjątkowego; Strategie antyfaszystowskie; Teoria krytyczna w XXI wieku; Rizomatyczny antyfaszyzm; Analityki mikrofaszyzmów; Płciowe korzenie faszystowskiej polityki; Metysaż jako antyfaszyzm; Pozostając z problemem (faszyzmu)?

Wykłady otwierające:
– Dr Angela Dmitrakaki, University of Edinburgh, UK
– Dr Bożena Keff
– Dr Elżbieta Janicka, Instytut Slawistyki PAN

Zapraszamy do przesyłania abstraktów (do 300 słów, w jęz. polskim lub angielskim, plus 3-4 zdania biogramu osoby zgłaszającej) na adres: kbna.uw@gmail.com do 6 listopada 2020. Prezentacja (niezależnie od języka) nie powinna zająć dłużej niż 20 minut.

Opłata konferencyjna (dla uczestników/-ek czynnych) wynosi 100 zł.

Komitet Organizacyjny: Sebastian Słowiński, Dominik Puchała, Amel Mana, Małgorzata Mróz

Komitet Naukowy: dr hab. Michał Herer (WF UW), dr hab. Andrzej Leder (IFiS PAN), dr Ewa Majewska

***

We cordially invite you to the Second Interdisciplinary International Conference of Research on Fascism: “Antifascisms. How to act up? ”, organized by Science Club of Research on New Authoritarianism, Faculty of Philosophy of University of Warsaw, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science in Warsaw, Poland, 25-27 November 2020.

Please send your abstracts before 6 November. Contact: kbna.uw@gmail.com

The conference follows the First “Research on Fascism” conference, which took place in 2019 (LINK). We investigated the roots, conditions, histories and most pertinent contemporary expressions of fascism. This year we would like to focus on antifascisms and discuss different old and emerging strategies of resistance against fascism, with main focuses on feminist strategies and movements, antiracism, as in Black Lives Matter, Roma movements in Europe and other strands/ initiatives, and the intersection of state and violence. These are the topics we see as the central in the current discussion of different strands of fascism around the globe.

In the contemporary world the most visible opposition to the biopolitical efforts of reinventing fascism comes from women, however such movements, as Black Lives Matter, as well as European networks for refugees or antifascist organizations globally are also interpellated to vivid activism. In theory of politics, philosophy, legal and cultural studies, as well as in queer, race, gender and ethnicity studies, new ideas of antifascist emerge, and we would like to investigate antifascism from that perspective as well – thus we welcome presentations from all the humanities, social and legal sciences, as well as studies in social movements.

The topics we would like to discuss, but not limit ourselves to, include: Feminism as antifascism; State and violence; Antifascist populism; Intercepting the democratic state against fascism; Opposing the state of exception; Antifascist strategies; Critical theory for the XXI century; Rhizomatic antifascisms; Analysis of microfascism; Gendered roots of fascist politics; Metisaje as antifascism; Staying with the (fascist) trouble?

Keynotes by:
– Dr Angela Dmitrakaki, University of Edinburgh, UK
– Dr Bożena Keff
– Dr Elżbieta Janicka, Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences.

We welcome presentation proposals until the 6 of November (please send us some 300 words of abstract + 3-4 sentences bio, and do specify whether you would like to speak English or Polish; presentations should be 20 mins long) to the address: kbna.uw@gmail.com

Organizing Committee: Sebastian Słowiński, Dominik Puchała, Amel Mana, Małgorzata Mróz

Scientific Committee: prof. Andrzej Leder (IFiS PAN), prof. Michał Herer (WF UW), dr Ewa Majewska

KONTAKT | CONTACT