Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego zapraszamy do udziału w niej badaczki i studentów ze wszystkich dziedzin badań nad faszyzmem. Mile widziane są wystąpienia poświęcone zarówno klasycznym teoriom i ich interpretacjom, jak i heterodoksyjnym przedstawieniom fenomenu faszyzmu. Interesują nas także referaty dotyczące badań nad współczesnymi ruchami faszystowskimi.

Przewidujemy także publikacje wyróżnionych artykułów naukowych napisanych na bazie wygłoszonych referatów dotyczących współczesnych polskich faszyzmów w „Fascism. Journal of Comperative Fascist Studies”.

Zgłoszenia wystąpień w języku polskim albo angielskim prosimy przysyłać na adres: kontakt@badanianadfaszyzmem.eu do 4 listopada 2019 r. Zgłoszenie powinno obejmować: tytuł wystąpienia, abstrakt (do 1000 znaków), bibliografię oraz informacje o autorze (m.in. o afiliacji, stopniu lub tytule zawodowym/naukowym).  Można skorzystać z formularza kontaktowego umieszczonego na dole strony głównej lub pod zakładką „kontakt”.

Każdy uczestnik i każda uczestniczka ma do dyspozycji 40 minut. W ten czas wliczona została również dyskusja. Uczestnik bądź uczestniczka decyduje, jaką część czasu chce przeznaczyć na samo wystąpienie.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł (bierny udział jest z kolei darmowy).

Po zaakceptowaniu abstraktu należy dokonać wpłaty z tytułem: konferencja „Badania nad faszyzmem” na specjalne subkonto Instytutu Filozofii i Socjologii PAN: 55 1130 1017 0020 1463 0820 0001. Potwierdzenie przelewu proszę przesłać na adres: kontakt@badanianadfaszyzmem.eu.

——

The conference is interdisciplinary in nature, so we invite researchers and students from all fields of research on fascism to participate in it. Speeches devoted to both classical theories and their interpretations, as well as heterodoxic representations of the phenomenon of fascism, are welcome. We are also interested in papers on research on contemporary fascist movements.

We plan to publish distinguished scientific articles written on the basis of papers on contemporary Polish fascism in “Fascism. Journal of Comperative Fascist Studies”.

Applications for speeches in Polish or English should be sent to the following address: kontakt@badanianadfaszyzmem.eu until 4 November 2019. The application should include: title of the presentation, abstract (up to 1000 characters), bibliography and information about the author (including affiliation, degree or professional/scientific title). One can use the contact form at the bottom of the homepage or under the “contact” tab.

Each participant 40 minutes at their disposal. The discussion is also included in this time. The participant decides how much time he or she wants to spend on the speech itself.

The conference fee is 300 PLN.

When we accept your abstract, you need to make a transfer with the title: konferencja „Badania nad faszyzmem” on special bank account of the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences: PL55 1130 1017 0020 1463 0820 0001. Confirmation of transfer should be sent to: kontakt@badanianadfaszyzmem.eu.

Polecane | Recommended Articles