[ENGLISH BELOW]

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Badania nad faszyzmem” to pierwsza tego typu konferencja naukowa w Polsce. Jej celem jest prezentacja zarówno klasycznych, jak i najnowszych czy heterodoksyjnych prądów badawczych zjawiska faszyzmu. Przyjmując tezę o hybrydowym charakterze faszyzmu, stawiamy na interdyscyplinarność. Konferencja będzie prezentować różne perspektywy: historyczną, socjologiczną, filozoficzną, psychologiczną, kulturoznawczą i artystyczną. Zapraszamy do udziału badaczy i badaczki oraz studentów i studentki z każdej dziedziny, aby wspólnie zastanowić się nad tym, czym jest faszyzm, jaka jest dzisiaj jego rola i miejsce w sferze publicznej.

Keynote speakers: prof. Roger Griffin (Oxford Brookes University), prof. Miklós Tamás Gáspár (Central European University)

Konferencja jest wspierana przez „Fascism. Journal for Comparative Fascist Studies” oraz stowarzyszenie naukowe International Association for Comparative Fascist Studies

Konferencja odbędzie się pierwszego dnia w języku polskim, a drugiego w języku angielskim.

Organizatorzy: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Badań nad Nowym Autorytaryzmem

Wydarzenie jest oddolną inicjatywą Koła Badań nad Nowym Autorytaryzmem.

Komitet organizacyjny: Dominik Puchała, Sebastian Słowiński, dr hab. Michał Herer, Antonina Dukowicz, Natalia Skipietrow, Amel Mana, Małgorzata Mróz, Paulina Prus

Komitet naukowy: prof. dr hab. Andrzej Leder, prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, dr hab. Piotr Laskowski

BIERNY UDZIAŁ W KONFERENCJI NIE WYMAGA OPŁAT.

PROGRAM: https://badanianadfaszyzmem.pl/wp-content/uploads/Program-badania-nad-faszyzmem.pdf

——————————

International Interdisciplinary Conference “Fascism Research” is the very first conference of this type in Poland which point is to present both classical and heterodox current research in the area of fascism studies. Adopting the thesis on the hybrid nature of fascism, we focus on interdisciplinary approach. The conference presents historical, sociological, philosophical, psychological, cultural studies and artistic perspective of fascism research. We invite researchers and students from every discipline and faculty to participate, in order to consider the questions “what is fascism”, “what are fascism’s role and place in public sphere”.

Keynote speakers: prof. Roger Griffin (Oxford Brookes University), prof. Miklós Tamás Gáspár (Central European University)

The conference is under the patronage of “Fascism. Journal for Comparative Fascist Studies” and The International Association for Comparative Fascist Studies.

The conference will be held in Polish and English.

Organizers: Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy of the University of Warsaw, Scientific Club of Research on New Authoritarianism

The conference is an independent initiative of Scientific Club of Research on New Authoritarianism.

Organizing Committe: Dominik Puchała, Sebastian Słowiński, prof. Michał Herer, Antonina Dukowicz, Natalia Skipietrow, Amel Mana, Małgorzata Mróz, Paulina Prus

Scientific Committee: prof. Andrzej Leder, prof. Joanna Tokarska-Bakir, prof. Piotr Laskowski

PROGRAM: https://badanianadfaszyzmem.pl/wp-content/uploads/Program-badania-nad-faszyzmem.pdf

Polecane | Recommended Articles